Menu
HU | ENG

Korlátolt Felelősségű Társaságról általánosan. (alapítása, felépítése, működése)


Korlátolt Felelősségű Társaságról általánosan. (alapítása, felépítése, működése)

Korlátolt Felelősségű Társaságról általánosan

 

A Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve: Kft.) az egyik legnépszerűbb társasági forma, ami egyrészt az ésszerű mértékű tőkekövetelménynek, másrészt korlátolt tagi felelősségnek köszönhető (bár a korlátolt felelősséget ma már több esetben is áttörik – ergó korlátlanná válik)

 

A Kft. a BT., KKT és az RT. között elhelyezkedő, azok bizonyos elemeit vegyítő társaság, amely úgy tőkeegyesítő (hasonlóan az RT.-hez), hogy közben jellemző rá a tagok közötti szoros gazdasági-, bizalmi kapcsolat (mint személyegyesítő: KKT, BT).

 

Jelen ismertető célja az, hogy elsősorban laikusok (értsd: nem jogász) számára készítsek egy rövid ismertetőt. 

 

Elsősoran az alábbi téma területeket fogom érinteni: -Kft. alapítása

-Kft. jegyzett tőke, törzsbetét

-Üzletrész

-Üzletrész átruházása

-Üzletrész megszerzésének egyéb fajtái

-Szervezetei:

Taggyűlés

Ügyvezetés, képviselet

-Egyszemélyes Kft.

 

Jogszabályi háttér:

 Mindenekelőtt érdemes tisztázni a törvényi hátteret, vagyis azt, hogy milyen törvények szabályozzák a Kft. alapítását. Alapjába véve elmondható, hogy két törvény szabályozza a Kft. -vel kapcsolatos alap rendelkezéséket, így ezek a következők: 

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.)

 

Kft. általános jellemzői: 

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

 

-Jegyzett tőke neve a törzstőke, ami a tag(ok) vagyoni hozzájárulásából-, a törzsbetétből áll

-A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

-Tagja lehet a polgári jogi jogviszony bármely alanya 

-Tag felelőssége korlátozott: Főszabály szerint a társaság tartozásaiért a tag(ok) „csak” a betett vagyonuk erejéig felelnek. 

-Mikor válik a tag(ok) felelőssége korlátlanná?

1.Súlyos visszaélés szerű viselkedés a hitelezőkkel szemben

2.Annak a tagnak a felelőssége korlátlan, aki az apportot nem annyi értéken tünteti fel, mint amennyit ér, ekkor egyetemlegesen és korlátlanul felel.

3.Hátrányos üzletpolitika

4.Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezői érdekeket nem veszi figyelembe

 

Kft. alapítása

 Társasági szerződéssel (egyszemélyes Kft. esetében Alapítói Okirattal) alapítható, így a következő kötelező tartalmi elemeket kell tartalmazza:

-Kft. cégneve és székhelye. A cégnév (Teljes cégnév [Vezérszó, Társasági forma, Főtevékenység, ami nem kötelező], Rövidített név [Vezérszó, Társasági forma]) esetében ügyelni kell a névkizárólagosságra (különbözön a neve más társaságoktól), a névvalódiságra (nevében csak a valóságnak megfelelő adatok, tények szerepelhetnek) és a névszabatosságra (figyelni kell nyelvhelyességre és a magyar nyelv helyesírási szabályaira)

-a gazdasági társaság tagjai, neve (cégneve), lakóhelye (székhelye)

-a gazdasági társaság azon tevékenységei, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván;

-a társaság jegyzett tőkéje, az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje;

-a társaság képviselete, a cégjegyzés módja;

-első vezető tisztségviselők, illetve, ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve -könyvvizsgáló, akkor az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló neve (lakóhelye, székhelye) 

-a gazdasági társaság működésének időtartama, ha a társaságot határozott időre alapítják;

A közös szabályokon túl még az alábbiakat kell tartalmazza a Társasági szerződés (egyszemélyes Kft. esetében Alapítói Okirat):

-Tagok törzsbetétjének a mértéke, szolgáltatásának módja, ideje

-Szavazati jog mértéke, ami eltérhet a vagyoni hozzájárulás mértékétől

-Továbbiakat rendezni lehet:

a.)Mellékszolgáltatások

b.)Pótbefizetések

c.)Ügyvezetői jogkör korlátozása 

 

Kft. jegyzett tőke, törzsbetét

-Tagok vagyoni hozzájárulását törzstőkének nevezünk

-Mértéke: törvényi minimum 3 Mft.

Törzsbetét:

-Minden tagnak 1 törzsbetét van. 

-Törzsbetétek összege nem lehet kevesebb, mint 3 Mft

-1 törzsbetétnek lehet több tulajdonosa is

Lehet:

-Pénzbeli: Létesítő okiratban kell meghatározni, hogy a tag mekkora pénzbeli hozzájárulást teljesít és azt mikorra (2022.01.01.-től : második üzleti év elfogadásától számítottan 3 hónapon belül kell megfizetni)

-Nem pénzbeli (apport): 

-értékét a tagok határozza meg, ha a társaságnak nincs könyvvizsgálója. 

-Ha az apport 50%-nál kisebb, akkor 3 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsájtani, ha nagyobb, akkor a bejegyzésig kell a társaság rendelkezésre bocsájtani

Kft. üzletrész

-Törzsbetéthez igazodó tagsági jogot és kötelezettséget testsít meg

-A társaság nyilvántartásba vétele után beszélhetünk róla.

-Mértéke: a törzsbetét mértékéhez igazodik, de el is lehet tőle térni

-Nem értékpapír, hanem eszmei hányad

-„Minden tagnak csak egy üzletrésze van” szabályozás 2022.01.01. napjától megváltozott, ugyanis 2022.01.01. napjától már nem kötelező, hogy az egy kézben összpontosuló üzletrészek egy üzletrésszé olvadjanak össze. A módosítás immár egyértelműen kimondja, hogy egy tagnak több üzletrésze is lehet.

-Csak elidegenítéssel lehet tőle megválni

 

Kft. üzletrész átruházásának részletszabályai: 

A kft. személyegyesítő volta miatt a tagokat megilleti az a jog, hogy meghatározzák ki legyen a társág tagja

Átruházás formái:

       tagra ruházza át: korlátozás nélküli átruházás

       társaságra történő átruházás: 

      Saját üzletrész: csak akkor lehetséges, ha egyik tag sem tudja megvenni a társaság üzletrészét és nem akarnak új tagot sem. Ekkor a társaságra ruházza át az üzletrészét

       Kívülálló általi megszerzés:  

      Feltételek: Csak azt az üzletrészt lehet átruházni, ami teljes egészében a be lett fizetve, kivéve ha azért kerül sor az átruházásra, mert összeférhetetlen, vagy pótbefizetést nem teljesítette.

      Elővásárlási jogával egyik tag sem kívánt élni

       Írásban

       Jogok és kötelezettségek is átszállnak

       Csak jogot lehet átruházni tulajdont nem

 

Üzletrész megszerzés egyéb fajtái

       Tag halála: 

      Kérheti az örökös, hogy őt jegyezze be a társaság tulajdonosnak

      A jogutódlás hatályossá válását követő 30. napon belül

       Házastársi közösvagyon:

      Ha az üzletrészt a házastárs a közös vagyonból szerezte, akkor a bíróság a házastársat az átruházás szabálya szerint üzletrészt, vagy hányadot juttat neki.

 

Kft. szervei 

1.)   Taggyűlés:

o   Hatásköre: minden olyan szerződés megkötése, amit:

§  Saját tagjával köt

§  Hozzátartozójával,

§  Ügyvezetőjével

§  Fb. Tagjával

§  Könyvvizsgálójával

o   Határozatképeség:

§  Törzstőke 50% -a jelen van

§  Társasági Sz. szigorúbb szabályokat is meghatározhat

o   Megismételt taggyűlés: 3-15 napon belül

o   Összehívása: 15 nappal előtte

 

Kötelező összehívni:

o   Saját tőke a törzstőke 50%-a alá esik

o   Saját tőke a tv.-i minimum alá esik

o   Vagyona a tartozásait nem fedezi

o   Kifizetéseket megszüntette

o   Határozni kell:

§  Pótbefizetés

§  Jogutód nélküli megszűnés

§  Más társasággá alakulás

§  Törzstőke leszállítás

a.          Az így született döntést 3 hónapon belül végre kell hajtani

       Ügyvezető vezeti

       Tartható üléstartásával és nélküle is

 

2.)   Ügyvezető

       Társasági képviselet

       Lehet a társaság tagjai is, de lehet kívülálló személy is

       Testületi formában is végezhető

       Ha több üv. van és az egyik tiltakozik a másik ellen akkor a taggyűlés dönt

       Köteles a tagnyilvántartást vezetni

       Ha nincs üv.-je a társaságnak, úgy bármelyik tag összehívhatja a taggyűlést, vagy a hitelezők is kérhetik a cégbíróságot a taggyűlés összehívására

 

Egyszemélyes Kft.

       Tagjainak száma 1 főre csökken, vagy eleve 1 fő alakítja

       Létesítő okirat neve: Alapító okirat

       Apport 100%-át a bejegyzést megelőzően szolgáltatni kell

       Nincs taggyűlés

       Saját üzletrészt nem szerezhet

 

 

<-- További információért vegye fel a kapcsolatot velem!

További információért kérem tekintse meg a témában készített videó felvételemet:

Közzétéve: 2022-01-20 04:14:45
Cimkék:
öröklés
hagyaték
hagyatéki ügyvéd debrecen
örökhagyó
örökös
hagyományos
meghagyás
kötelesrész
kiesés az örökségből
ági öröklés
végrendelet
polgárjog
törvényes öröklés
házastárs öröklése
élettárs öröklése
öröklés ügyvéd
öröklési ügyvéd
ügyvéd végrendelet
öröklés törvény
öröklés lemondás
ajándékozási szerződés kötelesrész
végrendelet vagy ajándékozási szerződés
ingatlan adásvétel
tulajdonilap
adásvételi szerződés
ingatlanjogi ügyvéd
ingatlan adásvételi szerződés
föld adásvétel
alkotórész
tartozék
vagyonszerzési illeték
ajándékozás
ajándékozási szerződés
ajándék visszakövetelés
ingatlan ajándékozás
ingatlan ajándékozása
ingatlan ajándékozás testvérek között
ajándékozás visszavonása
lakás ajándékozás
ajándékozási illeték ingatlan
válás menete
válás
válóper
házastársi közös vagyon
válóper ügyvéd
válás gyerek
házasság felbontása
házastársi közös vagyon megosztása
közös megegyezés válás
korlátolt felelősségű társaság
kft
kft alapítás
egyszemélyes kft
kft törzstőke
egyszemélyes kft alapítása
kft tagok
betéti társaság
beltag felelőssége
kültag felelőssége
beltag
kültag
betéti társaság kültag felelőssége
betéti társaság alapítás
lemondás az örökségről
örökség
hagyatéki eljárás ügyvéd
öröklés visszautasítás
öröklés ügyvéd debrecen
öröklés visszautasítása
hagyatéki eljárás menet
csalás
büntetőjog
tévedésbe ejtés
tévedésbe tartás
büntető ügyvéd
védő ügyvéd
csalás btk
csalás bűncselekmény
baleseti kártérítés
sérelemdíj
járadék
kártérítés
orvosi műhiba
orvosi műhiba per
orvosi műhiba kártérítés
orvosi műhibák ügyvéd
orvosi műhiba peres ügyvédek
orvosi muhiba kártérítes
kórházi műhibák
találás
kincstalálás
mit kell tenni ha találunk valamit?
jogtalan elsajátítás
haszonélvezeti jog
tulajdonjog
házassági vagyonjogi szerződés
részvénytársaság
részvény
részvénytársaság alapítása
részvénytársaság szervezete
részvény fajták
részvény osztályok
törzsrészvény
elsőbbségi részvény
dolgozói részvény
kamatozó részvény
visszaváltható részvény
élettársi kapcsolat
bejegyzett élettársi kapcsolat
élettárs
tilosban talált állat
a gyümölcs felszedés joga
kerítés használata
földtámasz joga
szomszédos telek igénybevétele
az áthajló ágak és átnyúló gyökerek
kilátástól való megfosztás és az árnyékolás
a szomszéd telkére történő ablaknyitás
<-- Vissza a Blogokhoz